اطلاعات سایت

مهیار بخششی

مدیریت ew camp

محمد آریان

مسئول بخش تریکینگ - پارکور

extreme worldwide

مژده امیری

مسئول بخش کتابخانه

extreme worldwide

عرفان قاسمی

مسئول بخش فروشگاه

extreme worldwide

مهیار بخششی

مربی سلاح

extreme worldwide

محمد آریان

مربی تریکینگ

extreme worldwide

عارفه جنگ آور

مربی تریکینگ

extreme worldwide

عباس ملک زاده

مربی تریکینگ

extreme worldwide

ارشاد رحمانی

مربی تریکینگ

هر گونه کپی و نشر محتوا در شبکه های مجازی دیگر دارد.